Tập hợp các thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin nhận dạng cá nhân, như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ thư điện tử, vv, khi tự nguyện của chúng tôi đã gửi của khách truy cập. Những thông tin mà bạn cung cấp được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể mà bạn. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép chúng tôi sử dụng nó trong cách thức khác, ví dụ như để thêm tên bạn vào một trong các danh sách gửi thư của chúng tôi.

Theo dõi Công nghệ

Trang web có thể sử dụng công nghệ cookie và theo dõi tuỳ thuộc vào các tính năng được cung cấp. Cookie và theo dõi công nghệ là hữu ích cho việc thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web, và sự hiểu biết làm thế nào khách truy cập sử dụng trang web. Các tập tin cookie cũng có thể giúp đỡ tùy chỉnh trang web dành cho du khách. Thông tin cá nhân có thể không được thu thập thông qua các tập tin cookie và các công nghệ theo dõi, tuy nhiên, nếu bạn trước đó đã cung cấp các thông tin nhận dạng cá nhân, các tập tin cookie có thể được gắn với các thông tin này. Tổng hợp các thông tin cookie và theo dõi có thể được chia sẻ với bên thứ ba.

Phân phối thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác chúng tôi trong việc hỗ trợ phòng, chống gian lận hoặc điều tra. Chúng tôi có thể làm như vậy khi:

  1. được cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật; hoặc,
  2. cố gắng để bảo vệ chống lại hoặc ngăn chặn thực tế hoặc có tiềm năng giao dịch gian lận hoặc trái phép, hoặc,
  3. điều tra gian lận trong đó đã hoàn thành.

Những thông tin không phải là cung cấp cho các công ty này cho các mục đích tiếp thị.

Cam kết bảo vệ dữ liệu

Các thông tin nhận dạng cá nhân của bạn sẽ được giữ an toàn. Chỉ cho phép nhân viên, đại lý và nhà thầu (đã thoả thuận để giữ an toàn và bảo mật thông tin) có thể truy cập vào các thông tin này. Tất cả các email và các bản tin từ Sajade.com.vn cho phép bạn chọn không tham gia thêm thư.

Bảo mật thông tin

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, mối quan tâm, hoặc ý kiến về chính sách bảo mật bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các thông tin dưới đây:

  • Bởi e-mail: datrangsucphongthuy@gmail.comprivacy@homenh.vn
  • Bởi Điện thoại: 0935.492.678

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách này. Bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này sẽ được đăng.